Varainkeruun pelisäännötVarainkeruuta varten on hyvä luoda yhtenäiset pelisäännöt, joita noudatetaan koko varainkeruun ajan. Säännöt tulisi käydä läpi vanhempainillassa, jossa päätetään varainkeruun aloittamisesta. Luokan rahankeruu ei kuulu opettajan tehtäviin vaan oppilaiden vanhemmille, esimerkiksi vanhemmista koostuvalle luokkatoimikunnalle.

Varainkeruussa tulisi toteuta vapaaehtoisuus eli kenenkään ei ole pakko osallistua luokan varainkeruuseen mikäli ei halua. Tämä perustuu siihen, että perusopetus on laissa säädetty oppilaille maksuttomaksi. tämä koskee myös koulun järjestämiä retkiä. Opetushallitus on linjannut käytäntöä ja sivuilta saa lisätietoa asiasta.

Ohessa yksi esimerkki, jota saa vapaasti lainata:

Luokan varainhankinnan yleiset periaatteet:

Varojen käyttötarkoitus: Malliesimerkki koulun vuonna 2018 aloittaneen
1A -luokan kouluretkien rahoitukseen ja muuhun yhteiseen toimintaan.

(1) Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin.

(2) Rahoitus, varainhankinta ja osallistuminen keräystoimintaan ovat kaikille
osapuolille vapaaehtoisia.

(3) Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja
työsuunnitelman mukaiseen toimintaan ja koulun ulkopuoliseen opetukseen siitä
huolimatta, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut rahoitukseen tai
varainhankintaan.

(4) Mahdolliset uudet oppilaat ovat oikeutettuja myös osallistumaan, eikä heitä
voida velvoittaa aikaisemmin toteutettuihin raha- tai työsuorituksiin.

(5) Talkoilla ja myyjäisillä yms. kerätyt varat ovat luokan yhteisiä.

(6) Mikäli yhteisesti kerättyä rahaa (oppilaskohtaiset rahasuoritukset pois lukien)
jää esim. kouluretken peruuntumisesta tai muusta syystä johtuen käyttämättä,
tulee ne käyttää luokan yhteiseen toimintaan. Yhteisesti kerättyä rahaa ei
palauteta.

(7) Mikäli oppilaan osallistuminen estyy tai oppilas lähtee luokalta pois, huoltajan
tekemät oppilaskohtaiset rahasuoritukset voidaan tarvittaessa palauttaa kyseiselle
huoltajalle, mikäli peruuntumisesta ei tule kuluja. Oppilaskohtainen
palauttaminen tapahtuu huoltajan aloitteesta rahastonhoitajalle.

(8) Pitkäaikaissäästäminen on mahdollista. Kerättyjä varoja voidaan siirtää
vuosiluokalta seuraavalla.

Mahdolliset suorat talletukset luokan
tilille:

Vanhempien päätöksellä luokan tilille voidaan kerätä vanhemmilta sovittu kertasumma tai säännöllisiä talletuksia, jotka vanhemmat maksavat omista rahoistaan. Maksun viestiksi
merkitään lapsen nimi, jota maksu koskee. Tilisuoritukset tulee suorittaa rahastonhoitajan
hallinnoimalle pankkitilille.

Tuottojen tilitykset:

Vanhemmat valitsevat keskuudestaan rahastonhoitajan, toisen rahaliikenteestä vastaavan
henkilön sekä tilintarkastajat.

Myyjäisten ja muiden tapahtumien rahojen tilityksestä vastaa kunkin tapahtuman
vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilö toimittaa rahastonhoitajalle listan ja kuitit odotettavissa olevista
tilityksistä.

Vanhemmat tilittävät myyjäisistä keräämänsä rahat suoraan luokan tilille.
Rahastonhoitajalle toimitetaan käteistä vain poikkeustapauksessa.

Rahastonhoitaja valvoo tilitysten toteutumista tapahtuman vastuuhenkilöltä saamansa listan
mukaan.

Luokan rahat kerätään rahastonhoitajan Xxxxx Xxxxxxx tilille Nordea pankkiin 12345-123344X

Mikäli et halua osallistua tai toivot sääntöihin jotain muutoksia, ilmoitathan asiasta opettajalle tai rahastonhoitajalle.